Корпоративная информация

Особая информация об изменении состава должностных лиц

Информация в уведомлении о проведении общего собрания

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2020 год

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2019 год​

Информация в уведомлении о проведении общего собрания

(Для размещения в общедоступной информационной базе данных Комиссии)

Годовой отчет эмитента за 2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство “Санаторно-готельний комплекс “Дніпро-Бескид”
 2. Код за ЄДРПОУ: 22347313
 3. Місцезнаходження: 82200 мiсто Трускавець, вул. Дрогобицька, буд. 33
 4. Міжміський код, телефон та факс: (03247)5-22-61, (03247)6-61-91
 5. Електронна поштова адреса: [email protected]
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: beskyd.com.ua
 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв акціонерів ПрАТ “Санаторно-готельний комплекс “Дніпро-Бескид” від 17.05.2018 року попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме: надано право Головi правлiння на вчинення значних правочинiв на суму 3 319, 2 тис. грн., що становить 10 вiдсоткiв вiд вартостi активiв Товариства за минулий рiк вiдповiдно до пункту 10.9.2 Статуту Товариства. – Значнi правочини на суму вiд 3 319, 2 тис.грн. до 8 298 тис. грн. (тобто до 25 вiдсоткiв вартостi активiв) рiшенням зборiв вирiшено приймати за згодою Наглядової ради. Рiшення щодо значних правочинiв на суму, що перевищує 8 298 тис. грн. (тобто понад 25 вiдсоткiв вартостi активiв) вирiшено приймати за згодою зборiв акцiонерiв. Одночасно Загальні збори акціонерів уповноважили Наглядову раду Товариства прийняти рішення про надання згоди голові правління Товариства Чебаненко О.І. на укладення значних правочинів та підписання договорів в їх забезпечення, предметом яких є постачання газу, електроенергії, надання санаторно готельних послуг та аналогічні, що перевищує 25 відсотків вартості активів за 2017 рік і становлять більше 8 298 тисяч гривень. з обов’язковим інформуванням Наглядової ради. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 33 192 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 10% .

Загальна кількість голосуючих акцій – 658 260 штук Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані у загальних зборах – 658 260 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення – 658 260 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення – 0 шт.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління

О.І.Чебаненко

18.05.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство “Санаторно-готельний комплекс “Дніпро-Бескид”
 2. Код за ЄДРПОУ: 22347313
 3. Місцезнаходження: 82200 мiсто Трускавець, вул. Дрогобицька, буд. 33
 4. Міжміський код, телефон та факс: (03247)5-22-61, (03247)6-61-91
 5. Електронна поштова адреса: [email protected]
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: beskyd.com.ua
 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст Повідомлення

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 17.05.2018 року прийнято рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті згідно рішення загальних зборів становить 1 902 850 грн. з розрахунку 2,85 грн. на одну просту іменну акцію. Дивіденди нарахувати всім акціонерам пропорційно до кількості акцій, належних кожному з акціонерів. Строк виплати дивідендів – до 31 травня 2018 року. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам шляхом перерахування всієї суми дивідендів на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.

Зборами прийнято рішення визначити датою складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, 11.05.2018 року (дату складання реєстру власників цінних паперів Національним депозитарієм України).

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління

О.І.Чебаненко

18.05.2018

viber, whatsapp, line

Zarezerwuj teraz

viber, whatsapp, line

Шановні гості!
Незважаючи на загальну ситуацію з коронавірусом в Україні, курорт Трускавець та СГК “Дніпро-Бескид” зокрема, працюють в штатному режимі. Ми стали першим санаторієм у Трускавці десь весь персонал пройшов всі етапи вакцинування, також дотримуються всі необхідні норми безпеки.

Чому варто вибрати СГК “Дніпро-Бескид” саме зараз?
 
 • Весь персонал санаторію пройшов вакцинацію
 • Тільки у нас доступна унікальна Нафтуся з помірецького джерела, яка має в 10 разів більшу концентрацію органічних речовин, що сприяє більш ефективному оздоровленню та зміцненню імунітету людини.
 • Тільки у нас оздоровлення проходить з використанням унікальних мінеральних сірководневих ванн з джерела №123
 • В СГК “Дніпро-Бескид” одна з найбільших лікувально-діагностичних баз Трускавця
 • Прийом мінеральних вод відбувається в першому в Європі бюветі з системою безконтактного доступу. 
 • Весь медичний персонал санаторію має вищу кваліфікацію і у нас працює найбільше докторів та кандидатів наук серед санаторіїв Трускавця. 
 Не зволікайте, почніть піклуватись про зміцнення власного здоров’я сьогодні. 
Poprzedni
Następny