Przywódcy sanatorium

Prezes Zarządu

Na czele uzdrowiska stoi Przewodniczący prywatnej spółki akcyjnej „Kompleks sanatoryjno-hotelowy «Dniepr-Beskid»”, Zasłużony lekarz Ukrainy, doktor nauk medycznych, profesor, akademik Europejskiej Akademii Problemów Człowieka, Kawaler polskiego Złotego Krzyża Zasługi, Kawaler Orderu Księcia Jarosława Mądrego V klasy, Kawaler Orderów „Za Zasługi” III, II i I stopnia, Honorowy Obywatel Truskawiec – Aleksandr CZEBANENKO.

Lekarz naczelny

Na czele bloku leczniczego Kompleksu sanatoryjno-hotelowego „Dniepr-Beskid” stoi doktor nauk medycznych, zasłużony lekarz Ukrainy – Ludmyła Czebanenko.

Kierownicy działów medycznych:

Olga Zakusyło – ordynator oddziału terapeutycznego bloku „Dniepr”, lekarz najwyższej kategorii.

Borys Hrinczenko – ordynator oddziału urologicznego bloku „Dniepr”, doktor nauk medycznych, lekarz najwyższej kategorii.

Switłana Fediajewa – lekarz-fizjoterapeuta, doktor nauk medycznych.

Ałła Bulba – lekarz diagnostyki ultrasonograficznej, doktor habilitowany nauk medycznych.

Snigur Oleg – szef wydziału korpusu „Beskyd”, lekarz najwyższej kategorii.

Udana ścieżka życia

Aleksandr Czebanenko – zaczął swoją działalność zawodową jako chirurg-urolog Szpitalu Rejonowego w Drohobyczu w 1973 r.

Od 1975 r. – ordynator oddziału sanatorium „Kryształ” w Truskawcu, starszy inspektor leczniczo-profilaktycznego oddziału Truskawieckiej Rady Terenowej.

Od 1977 r. – lekarz naczelny sanatorium „Dniepr”, a od 1997 r. – prezes zarządu, lekarz naczelny prywatnej spółki akcyjnej „Kompleks sanatoryjno-hotelowy «Dniepr-Beskid»”.

W czerwcu 1986 r. zespół uzdrowiska pod zarządem A. Czebanenki jako jeden z pierwszych na Ukrainie za miesiąc po awarii na Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej uruchomił oddział rehabilitacyjny do leczenia chorych z Czarnobyla. Tutaj od razu przyjęto 134 likwidatorów, prawie całą zmianę trzeciego reaktora, wykazując niezwykły talent medyczny, wrażliwość i profesjonalizm w uzdrawianiu tych, którzy walczyli o życie na Ziemi.

W latach kierowania A. Czebanenki wybudowano i oddano do użytku sanatorium „Dniepr” na 450 miejsc oraz hotel „Beskid” na 500 miejsc, trzy 72-mieszkaniowe domy mieszkalne dla pracowników uzdrowiska, kotłownię w osiedlu Truskawca i dwie technologicznie zaawansowane mini-kotłownie. Ponadto stworzono nowoczesną potężną bazę leczniczo-diagnostyczną kompleksu „Dniepr-Beskid”.

W prywatnej spółce akcyjnej „Kompleks sanatoryjno-hotelowy «Dniepr-Beskid»” pracuje personel medyczny o wysokiej kwalifikacji: trzech zasłużonych lekarzy Ukrainy, czterech zasłużonych pracowników ochrony zdrowia Ukrainy, czterech doktorów habilitowanych nauk medycznych. Przez lata istnienia uzdrowiska kurację tu przeszło ponad pół miliona obywateli z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Polski, Niemiec, Łotwy, Litwy, Estonii, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdowy, Izraela, USA, Kanady i innych krajów. Alexander Czebanenko zwraca szczególną uwagę na owocną współpracę z biurami podróży z sąsiednich krajów, leczenie ich obywateli, nawiązywanie przyjaznych i braterskich stosunków.

A. Czebanenko był inicjatorem powstania i otwarcia pomocniczego gospodarstwa rybnego, jedynej w Truskawcu piekarni, fermy hodowli trzody chlewnej, gospodarstwa hodowli bydła, zakładów przetwórstwa mięsnego i zakładów produkujących wody mineralne.

W 1997 r. sanatorium „Dniepr” i hotel „Beskid” wyszły z organizacji „Ukrprofuzdrowisko” i po raz pierwszy na Ukrainie założono zamkniętą spółkę akcyjną przy udziale Funduszu Własności Państwowej Ukrainy.

Zespół uzdrowiska, na którego czele stoi A. Czebanenko z roku na rok utrzymuje liderstwo jako najlepszy podatnik.

W 2004 r. prywatna spółka akcyjna „Kompleks sanatoryjno-hotelowy «Dniepr-Beskid»” została zwycięzcą Ogólnoukraińskiego konkursu „100 najlepszych towarów Ukrainy” w nominacji „Usługi”.

W 2006 r. – zwycięzca Narodowego Rankingu Biznesowego, nagrodzony dyplomem z nadaniem tytułu „Lider branży”. Od 1998 r. A. Czebanenko stoi na czele w uzdrowisku Truskawca naukowo-produkcyjną grupę klinicznej balneologii i fizjoterapii Instytutu Fizjologii im. O. Bohomolcia Akademii Nauk Ukrainy.

Jest on autorem 76 prac naukowych, dwóch wynalazków i 11 monografii, z których dwie są związane z problemami Czarnobyla. W szczególności, ostatnia z nich ma wymowny tytuł „Balsam na rany Czarnobylu”.

W 1998 r. dla sanatorium „Dniepr” po raz pierwszy w Ukrainie został zakupiony aparat „Termospec-1000TM” produkcji Izraela i opanowano metodę bezoperacyjnego leczenia gruczolaku sterczu. Obecnie w uzdrowisku dzięki A. Czebanence stworzono całą szkołę bezoperacyjnego leczenia tej niebezpiecznej choroby.

Od 2002 r. A. Czebanenko stoi na czele po raz pierwszy otwartej na Ukrainie w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu katedry zarządzania uzdrowiskowego na bazie prywatnej spółki akcyjnej „Kompleks sanatoryjno-hotelowy «Dniepr-Beskid»”, które specjalizuje się w szkoleniu menadżerów obsługi hotelowej, uzdrowiskowej i turystycznej.

Od 2004 r. A. Czebanenko jest prezesem zarządu specjalnej strefy gospodarczej „Kurortopolis Truskawiec”, gdzie wdrożono 25 projektów inwestycyjnych o wartości kosztorysowej 97.9 mln dolarów USA, skierowanych na rozwój sanatoryjno-uzdrowiskowej infrastruktury uzdrowiska Truskawiec.

A. Czebanenko był niejednokrotnie wybierany na radnego Truskawieckiej Rady Miejskiej, członka komitetu wykonawczego Truskawieckiej Rady Miejskiej, gdzie stał na czele komisji do spraw budżetu. Od pierwszych dni otwarcia domu dziecka „Oranta” (m. Drohobycz) Aleksandr Czebanenko opiekuje się dziećmi-sierotami, które tam się wychowują. On ciągle pomaga osobom niepełnosprawnym, kombatantom, emerytom i potrzebującym rodzinom. Przy jego udziale opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i prowadzi się budownictwo pięciu cerkwi różnych wyznań. Za zasługi przed Cerkwią został nagrodzony orderami „Chrystusa Zbawiciela”, „Księcia Włodzimierza Wielkiego”, „Świętego Archanioła Michała”, „Apostoła Andrzeja Pierwszego Powołanego”, „Jerzego Zwycięskiego”, „Świętego Księcia Ostrogskiego”.

W 2007 roku Aleksandrowi Czebanence nadano tytuł „Obywatel Honorowy miasta Truskawca”. A w 2010 roku na wyborach do Lwowskiej Rady Obwodowej (15. okręg wyborczy) mieszkańcy Truskawca powierzyli mu reprezentowanie ich interesów w radzie obwodowej i zdecydowaną większością głosów wybrali na radnego Lwowskiej Rady Obwodowej. Pan Aleksander jest członkiem komisji radnych ds. budżetu, rozwoju społeczno-gospodarczego i mienia komunalnego.

1973
1973
Chirurg-urolog szpitala powiatowego w Drohobyczu w 1973 roku
1973
1975
1975
Szef wydziału sanatorium „Kryształ” w Truskawcu, starszy inspektor wydziału leczenia i zapobiegania Truskawiecowi.
1975
1977
1977
Główny lekarz sanatorium „Dnipro”, a od 1997 r. - prezes zarządu, główny lekarz Prywatnej Spółki Akcyjnej „Kompleks sanatoryjno-hotelowy” Dnipro-Beskid.
1977
1986
1986
Zespół ośrodka pod przewodnictwem A.I. Chebanenko był jednym z pierwszych na Ukrainie, miesiąc po awarii w Czarnobylu, uruchomił dział rehabilitacji w celu leczenia pacjentów elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Następnie zabrano 134 likwidatorów, prawie przez całą zmianę trzeciego reaktora, wykazując wybitny talent medyczny, wrażliwość, profesjonalizm w rehabilitacji tych, którzy walczyli o życie na Ziemi.
1986
1997
1997
Sanatorium „Dniepr” i hotel „Beskid” wycofały się z „Ukrprofozdorny” i po raz pierwszy na Ukrainie została utworzona zamknięta spółka akcyjna z udziałem Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy. Kolektyw uzdrowiska, kierowany przez A. I. Chebanenko, z roku na rok jest liderem jako najlepszy podatnik.
1997
1998
1998
Po raz pierwszy na Ukrainie urządzenie „Thermospek-1000TM” wyprodukowane przez Izrael i metodę niechirurgicznego leczenia gruczolaka prostaty pozyskano w sanatorium „Dnepr”. Obecnie w ośrodku zdrowia powstała cała szkoła niechirurgicznego leczenia tej groźnej choroby, dzięki A.I. Chebanenko.
1998
2002
2002
Chebanenko A.I. po raz pierwszy otwiera na Ukrainie w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu. Ivan Franko jest departamentem zarządzania kurortem na bazie prywatnej spółki akcyjnej Sanatorium-Hotel Complex Dnepr-Beskid, która specjalizuje się w szkoleniu menedżerów usług hotelowych, wypoczynkowych i turystycznych.
2002
2004
2004
PJSC „Kompleks sanatoryjno-hotelowy„ Dniepr-Beskid ”został zwycięzcą Ogólnoukraińskiego konkursu„ 100 najlepszych towarów Ukrainy ”w kategorii„ Usługi ”.
2004
2004
2004
A.I.Chebanenko - Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Resortopolis Truskavets”, gdzie zrealizowano 25 projektów inwestycyjnych o szacunkowym koszcie 97,9 mln USD, które mają na celu rozwój infrastruktury sanatoryjnej i rekreacyjnej kurortu Truskawiec.
2004
2006
2006
Zwycięzca National Business Rating, nagrodzony dyplomem z tytułem „Leader of Galuzi”. Od 1998 roku A.I. Chebanenko kieruje grupą badawczą i produkcyjną klinicznej balneologii i fizjoterapii w ośrodku Truskawiec w mieście Truskawiec. O. Bogomolets Akademia Nauk Ukrainy.
2006
2006
2006
Został wybrany zastępcą rady miejskiej Truskawca, gdzie kierował komisją budżetową. Od pierwszych dni otwarcia sierocińca „Oranta” (Drohobycz) Aleksander Iwanowicz Czebenenko opiekuje się wychowanymi w nim sierotami. Ciągle pomaga osobom niepełnosprawnym, weteranom, emerytom i rodzinom o niskich dochodach. Z jego udziałem opracowano dokumentację szacunkową projektu i pięć kościołów różnych wyznań jest w budowie. Za zasługi dla Kościoła otrzymał odznaczenia Chrystusa Zbawiciela, księcia Włodzimierza Wielkiego, św. Michała Archanioła, Apostoła Andrzeja Pierwszego Powołanego, Jerzego Zwycięskiego, św. Księcia Ostrotskiego.
2006
2007
2007
Alexander Ivanovich Chebanenko otrzymał tytuł „Honorowy Obywatel Truskawca”.
2007
2010
2010
W wyborach do lwowskiej rady regionalnej (15 okręgów większościowych) Truskavchani powierzyli mu reprezentowanie swoich interesów w radzie regionalnej i zdecydowaną większością wybrali posła do lwowskiej rady regionalnej. Alexander Ivanovich jest członkiem komisji parlamentarnej ds. Budżetu, rozwoju społeczno-gospodarczego i własności komunalnej.
2010

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЧЕБАНЕНКО

 ДОСЬЕ

 Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор, председатель правления ЧАО СКГ “Днипро-Бескид”,  депутат Львовской областной рады.

Автор 76 научных работ, 2 изобретений, 16 монографий, 3 художественных книг.

Государственные награды: полный кавалер ордена “За заслуги”, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV и V степеней, Золотой крест “За заслуги Речи Посполитой” (Польша), многочисленные медали и почётные знаки. Почётный гражданин города Трускавец.

Оказывает поддержку детскому дому “Оранта” в Дрогобыче.

При его содействии построено и строится пять церквей разных конфессий. Поменял купол и крышу основной церкви Святого Миколая в Трускавце, который изготовлен из меди диаметром 8 метров и в высоту 9 метров. Подарил церкви Колокол в 1,2 тонны веса.

За заслуги перед Церковью награждён орденами “Христа-Спасителя”, “Князя Владимира Великого”, “Святого Архистратига Михаила”, “Всех Святых Церкви”, “Апостола Андрея Первозванного”, двумя Грамотами-Благодарностями Папы Римского.

– Александр Иванович, вы из семьи врачей. В детстве и юности не думали заняться чем-то, кроме медицины?

– Хотите спросить, не хотел ли я быть космонавтом? Нет, не хотел. Я родился в семье медиков. Мой отец был первым главным врачом Дрогобычской областной больницы в послевоенный период. Дрогобыч тогда был областным центром. Уже позже его присоединили к Львовской области. Первым в Западной Украине мой отец стал Заслуженным врачом Украины, его наградили орденом Ленина. Мама работала старшей операционной медсестрой. В буквальном смысле этого слова я жил в больнице. Так что выбор профессии был предопределён.

– Благодаря родителям Вы поступили во Львовский медицинский институт?

– И так, и нет. Отец умер, когда мне было 15 лет. Жили на зарплату мамы. Тогда при поступлении в высшие учебные заведения не было такого понятия, как “блат”. Поэтому никто бы мне не помог, если бы не знания. Конечно, знали, кем был мой отец, но не это стало решающим при моём поступлении.

– Зарплаты мамы хватало?

– Нет, конечно. Ходил разгружать вагоны. Позже работал санитаром, фельдшером, лаборантом. Так что начинал, как видите, не с главного врача.

– Ещё в институте Вы получили научный патент на метод лечения, который используется в урологии и поныне. Вам, львовскому студенту, трудно было убедить комиссию учёных мужей в своей правоте?

– Я первым в мире доказал, что стенка мочевого пузыря проницаема, за что позже Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий выдал мне авторское свидетельство на изобретение. С 1998 года я руковожу на курорте Трускавец науково-производственной группой клинической бальнеологии и физиотерапии Института физиологии имени А.Богомольца Академии наук Украины. На протяжении нескольких лет ведём активный поиск целебной воды “Нафтуся” на бывшем курорте “Помярки”, который процветал во времена Польши. Идея по разработке источников дала свои положительные результаты. Так, сегодня снова заработал источник настоящей трускавецкой воды “Нафтуся”, с большим содержанием органических веществ. Функционирует и второй источник. Всё это даёт возможность и дальше процветать курорту.

– А как складывалась Ваша карьера после окончания института? Удавалось заниматься именно тем, к чему тянуло?

– Я начинал хирургом-урологом Дрогобычской районной больницы. Потом заведовал отделом в трускавецком санатории “Кристалл”. И пошло-поехало. Наверное, заметили мои организаторские способности. Я всегда с энтузиазмом брался за всё новое. Конечно, в советские времена трудно было спорить с начальством, если тебя назначали на новую должность. Но я не смотрел на это как на повинность, обузу, а с интересом делал свою работу. Дух изобретателя, первооткрывателя всегда владел мною. Я старался внести что-то новое. Но главным была, конечно, ежедневная черновая работа. Раньше всех приходил, позже всех уходил. Работал без выходных и праздников. Выкладывался по полной программе. Скажу вам по секрету, всегда хотел быть первым руководителем. Это здоровые амбиции, а не карьеризм. Просто я понимал, что лучше, чем другие, смогу руководить. И в этом я, конечно, брал пример с отца.

– В 1977 году, в возрасте 29 лет, Вы стали главным врачом санатория “Дніпро” в Трускавце, самым молодым в системе профсоюзов в этой должности в Советском Союзе. Сегодня Вы глава правления ЧАО СКГ “Дніпро-Бескид”. Ему Вы отдали 41 год жизни. Это ведь больше, чем “просто работа”, правда?

– Да, это действительно больше, чем работа. Можно сказать, что люди “Дніпро-Бескид” – моя вторая семья. Я их всех знаю. Вместе начинали молодыми, взрослели, мужали, достигали высот. Больше всего времени, с утра до вечера, я проводил вместе с ними. Мог бы давно на всё махнуть рукой, уйти, как говорится, на заслуженный отдых. Коллектив работает как слаженный механизм. Когда я в командировках по Украине или за рубежом, люди работают, каждый выполняет свою функцию, сбоев не бывает. Но благодаря этим людям, которые стали мне родными, я чувствую себя сильнее и, если хотите, моложе. Я знаю их детей, внуков, их беды, большие и маленькие секреты. Абсолютное большинство из них – это надёжные друзья, товарищи, которые никогда не подведут. Думаю, что они то же могут сказать обо мне. Я живу работой. Может, кто-то и недоволен, что я много требую. Но иначе не было бы успехов. Во многом я учусь и у них. Только так современный руководитель может быть эффективным. “Дніпро-Бескид” – это моя жизнь. Я говорю это без пафоса или ложной скромности. Так оно и есть на самом деле.

– Говорят, у Вас практически нет текучести кадров – и это при том, что работают  у Вас прекраснейшие специалисты. Чем Вы их удерживаете?

– Разве можно чем-то удержать человека, если он не хочет здесь работать? Наверное, вопрос даже не в зарплатах или социальных льготах, хотя я всегда старался решать эти проблемы, понимая, какое важное место они занимают в жизни человека. Наверное, главное в доверии – моём к ним и их ко мне. Понимаете, если не доверяешь человеку, каши с ним не сваришь. Ведь многие руководители действуют за принципом: я начальник – ты дурак, хотя, по большому счёту, многие подчинённые могут быть не только умнее их, но и выше как профессионалы. Я всегда ценил профессионалов. У нас работает высококвалифицированный медицинский персонал. Среди них – три Заслуженных врача Украины, четыре Заслуженных работника здравоохранения Украины, четыре доктора и два кандидата медицинских наук. Нам есть кем гордится. Подрастают молодые кадры. Я верю в их профессиональное будущее.

– Вы тоже Заслуженный врач Украины. Это почётное звание Вам присвоили в далёком уже 1991 году. А можно поинтересоваться – за что?

– В июне 1986 года одними из первых в Украине, фактически через месяц после аварии на ЧАЭС, коллектив нашей здравницы развернул реабилитационное отделение для лечения больных Чернобыльской АЭС. Мы приняли 134 человека, почти всю смену четвёртого реактора. При поступлении всем поставили диагноз – острое респираторное заболевание, а шести человекам – лучевая болезнь второй степени, в активной форме. В 1991 году мне присвоили почётное звание “Заслуженный врач Украины” за врачебный талант, чуткость, профессионализм при восстановлении здоровья тех, кто боролся за жизнь на Земле.

– В Вашем ведении сейчас санаторий “Дніпро” с лечебно-диагностическим центром, гостиница “Бескид” на 500 человек, несколько пансионатов, ресторан, три 72-квартирных жилых дома, которые Вы построили для работников, охотничье хозяйство  28 тысяч гектаров земель, хлебозавод, который выпускаето в сутки 6-7 тонн хлеба, ферма, мясоперерабатывающий цех… Как удаётся управлять таким огромным организмом?

– А управлять им и не надо. Механизм запущен, люди работают, каждый на своём месте и знает, что делать. Моя задача – выявлять узкие места, вовремя что-то поменять, чтобы не было сбоев. У меня хорошие помощники, которые выросли в управленцев, я их учил и сам у них учился, так что у нас полное взаимопонимание. И второй важный момент. Нужно уметь от чего-то отказываться, если видишь, что оно мешает общему делу, а также вовремя внедрять что-то новое. Не раньше, не позже, а вовремя. Иначе тебя обгонят и оставят далеко позади. В условиях конкуренции это дело жизни и смерти – если хотите, в буквальном понимании этих слов.

– А что для вас бизнес? Это средство заработка, желание что-то доказать себе и окружающим, возможность проявить какие-то личные качества, азарт?..

– Наверное, всё вместе. Но деньги ради денег меня не интересуют. Если ими умело распорядиться, можно выйти на качественно новый уровень. И, главное, конечно, всегда стремился к тому, чтобы улучшить жизнь людей. Не всегда это удавалось, ибо жизнь вносила свои коррективы, но планку ставил высокую. Бизнес, как я понимаю, – это наука жизни. Главное, не подчинять свою жизнь бизнесу, а заставить бизнес работать на тебя и людей. И вот когда он становится частью твоей жизни, но при этом ты не чувствуешь зависимости от него, можно сказать, что жизнь удалась. Ты делаешь не просто то, что тебе нравится, а живёшь так, как ты хочешь. С другой стороны, бизнес требует постоянного к себе внимания. Чуть-чуть расслабишься – и уже скатился вниз. Карабкаешься снова вверх, но определённые позиции уже утратил. Не дать бизнесу овладеть тобой, но всегда быть в форме, чтобы жизнь была яркой и увлекательной.

– Вы заведуете кафедрой курортного менеджмента, которая впервые была открыта на базе санаторно-гостиничного комплекса “Дніпро-Бескид”, учите студентов Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко премудростям организации курортного сервиса. А студенты вас чему-то учат?

– Народная мудрость гласит: век живи – век учись. Я всю жизнь учился и продолжаю это делать сейчас. И когда сам начал учить других, понял, что надо ещё больше учиться. Нельзя отставать от времени. Что касается студентов, то у них есть чему поучиться. У них критический взгляд на жизнь. Они не принимают чего-то нового, пока сами не убедятся в том, что оно действительно хорошее и подходит им. У нас же как бывает? Преподаватель прожил жизнь, у него большой опыт – а студенты не воспринимают то, что им говорят. У них нет багажа прошлого, они устремлены в будущее. И это будущее им надо не только преподнести, но и убедить, что именно этим путём надо идти. Делать это надо осторожно, не навязывать свою точку зрению. Знаете, сколько у студентов креативных идей? Никогда сам бы не додумался! Откуда это у них берётся? Ответ очевиден: молодость. За молодыми – будущее. Поэтому я  исхожу из принципа: молодёжь всегда права. Она может ошибаться. То есть мы думаем, исходя из своего опыта, что она ошибается. Но если ей принадлежит будущее, то надо дать молодёжи шанс это будущее построить, а не лепить наше понимание, как это должно быть. Люблю общаться с молодёжью. Всегда узнаю что-то новое. Вспоминаю себя, молодого, поэтому терпелив к юношескому максимализму. По большему счёту, он во мне и сейчас не умер.

– Вы врач и учёный, руководитель, хозяйственник, бизнесмен, депутат… В какой ипостаси Вы чувствуете себя комфортнее всего сегодня?

– Во всех. Это моя многообразная жизнь. Если бы занимался чет-то одним, было бы скучно. А так разные ипостаси не дают мне возможности расслабляться. То научная идея приходит, то нужно решить какой-то хозяйственный вопрос, то людям помочь, то в раде выступить, чтобы проблема сдвинулась с мёртвой точки. Одним словом, скучать некогда. Жалею, что в сутках лишь двадцать четыре часа, не успеваю всего сделать. А хотелось бы.

– У Вас две взрослые дочери, две маленькие дочки-двойняшки, внуки… Как за всеми делами находите время для семьи?

– Это тоже частица моей жизни, причём одна из самых важных. Конечно, хотелось бы уделять родным и близким больше времени, но не всегда получается. Горжусь моими старшими дочерьми. Людмила в 37 лет защитила докторскую диссертацию и получила звание Заслуженного работника здравоохранения, а Надя в прошлом году стала кандидатом медицинских наук. Часто приходишь домой усталый, измочаленный, выжатый, как лимон, – а в семейной обстановке откуда ни возьмись появляются силы. Отдыхаешь не только телом, но и душой. Люди делают большую ошибку, когда занимаются работой и жертвуют ею ради семьи. Практика показывает, что и в работе не добиваются успеха, и в семье у них не всё хорошо. Поэтому нельзя семью отделять от работы. Это две составляющие нашей жизни. Сейчас я завидую тем, кто имел возможность больше времени уделять семье. У меня, к сожалению, такой возможности не было. Это утраченные годы общения с родными и близкими. А роскошь человеческого общения – самое главное в нашей жизни.

– Вы верите в любовь?

– Я верю в Бога. Я по-христиански люблю людей и то, что в украинском языке имеет второе значение слова “любовь”, – кохаю.

viber, whatsapp, line

Zarezerwuj teraz

viber, whatsapp, line

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЧЕБАНЕНКО

 ДОСЬЕ

 Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор, председатель правления ЧАО СКГ “Днипро-Бескид”,  депутат Львовской областной рады.

Автор 76 научных работ, 2 изобретений, 16 монографий, 3 художественных книг.

Государственные награды: полный кавалер ордена “За заслуги”, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV и V степеней, Золотой крест “За заслуги Речи Посполитой” (Польша), многочисленные медали и почётные знаки. Почётный гражданин города Трускавец.

Оказывает поддержку детскому дому “Оранта” в Дрогобыче.

При его содействии построено и строится пять церквей разных конфессий. Поменял купол и крышу основной церкви Святого Миколая в Трускавце, который изготовлен из меди диаметром 8 метров и в высоту 9 метров. Подарил церкви Колокол в 1,2 тонны веса.

За заслуги перед Церковью награждён орденами “Христа-Спасителя”, “Князя Владимира Великого”, “Святого Архистратига Михаила”, “Всех Святых Церкви”, “Апостола Андрея Первозванного”, двумя Грамотами-Благодарностями Папы Римского.

– Александр Иванович, вы из семьи врачей. В детстве и юности не думали заняться чем-то, кроме медицины?

– Хотите спросить, не хотел ли я быть космонавтом? Нет, не хотел. Я родился в семье медиков. Мой отец был первым главным врачом Дрогобычской областной больницы в послевоенный период. Дрогобыч тогда был областным центром. Уже позже его присоединили к Львовской области. Первым в Западной Украине мой отец стал Заслуженным врачом Украины, его наградили орденом Ленина. Мама работала старшей операционной медсестрой. В буквальном смысле этого слова я жил в больнице. Так что выбор профессии был предопределён.

– Благодаря родителям Вы поступили во Львовский медицинский институт?

– И так, и нет. Отец умер, когда мне было 15 лет. Жили на зарплату мамы. Тогда при поступлении в высшие учебные заведения не было такого понятия, как “блат”. Поэтому никто бы мне не помог, если бы не знания. Конечно, знали, кем был мой отец, но не это стало решающим при моём поступлении.

– Зарплаты мамы хватало?

– Нет, конечно. Ходил разгружать вагоны. Позже работал санитаром, фельдшером, лаборантом. Так что начинал, как видите, не с главного врача.

– Ещё в институте Вы получили научный патент на метод лечения, который используется в урологии и поныне. Вам, львовскому студенту, трудно было убедить комиссию учёных мужей в своей правоте?

– Я первым в мире доказал, что стенка мочевого пузыря проницаема, за что позже Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий выдал мне авторское свидетельство на изобретение. С 1998 года я руковожу на курорте Трускавец науково-производственной группой клинической бальнеологии и физиотерапии Института физиологии имени А.Богомольца Академии наук Украины. На протяжении нескольких лет ведём активный поиск целебной воды “Нафтуся” на бывшем курорте “Помярки”, который процветал во времена Польши. Идея по разработке источников дала свои положительные результаты. Так, сегодня снова заработал источник настоящей трускавецкой воды “Нафтуся”, с большим содержанием органических веществ. Функционирует и второй источник. Всё это даёт возможность и дальше процветать курорту.

– А как складывалась Ваша карьера после окончания института? Удавалось заниматься именно тем, к чему тянуло?

– Я начинал хирургом-урологом Дрогобычской районной больницы. Потом заведовал отделом в трускавецком санатории “Кристалл”. И пошло-поехало. Наверное, заметили мои организаторские способности. Я всегда с энтузиазмом брался за всё новое. Конечно, в советские времена трудно было спорить с начальством, если тебя назначали на новую должность. Но я не смотрел на это как на повинность, обузу, а с интересом делал свою работу. Дух изобретателя, первооткрывателя всегда владел мною. Я старался внести что-то новое. Но главным была, конечно, ежедневная черновая работа. Раньше всех приходил, позже всех уходил. Работал без выходных и праздников. Выкладывался по полной программе. Скажу вам по секрету, всегда хотел быть первым руководителем. Это здоровые амбиции, а не карьеризм. Просто я понимал, что лучше, чем другие, смогу руководить. И в этом я, конечно, брал пример с отца.

– В 1977 году, в возрасте 29 лет, Вы стали главным врачом санатория “Дніпро” в Трускавце, самым молодым в системе профсоюзов в этой должности в Советском Союзе. Сегодня Вы глава правления ЧАО СКГ “Дніпро-Бескид”. Ему Вы отдали 41 год жизни. Это ведь больше, чем “просто работа”, правда?

– Да, это действительно больше, чем работа. Можно сказать, что люди “Дніпро-Бескид” – моя вторая семья. Я их всех знаю. Вместе начинали молодыми, взрослели, мужали, достигали высот. Больше всего времени, с утра до вечера, я проводил вместе с ними. Мог бы давно на всё махнуть рукой, уйти, как говорится, на заслуженный отдых. Коллектив работает как слаженный механизм. Когда я в командировках по Украине или за рубежом, люди работают, каждый выполняет свою функцию, сбоев не бывает. Но благодаря этим людям, которые стали мне родными, я чувствую себя сильнее и, если хотите, моложе. Я знаю их детей, внуков, их беды, большие и маленькие секреты. Абсолютное большинство из них – это надёжные друзья, товарищи, которые никогда не подведут. Думаю, что они то же могут сказать обо мне. Я живу работой. Может, кто-то и недоволен, что я много требую. Но иначе не было бы успехов. Во многом я учусь и у них. Только так современный руководитель может быть эффективным. “Дніпро-Бескид” – это моя жизнь. Я говорю это без пафоса или ложной скромности. Так оно и есть на самом деле.

– Говорят, у Вас практически нет текучести кадров – и это при том, что работают  у Вас прекраснейшие специалисты. Чем Вы их удерживаете?

– Разве можно чем-то удержать человека, если он не хочет здесь работать? Наверное, вопрос даже не в зарплатах или социальных льготах, хотя я всегда старался решать эти проблемы, понимая, какое важное место они занимают в жизни человека. Наверное, главное в доверии – моём к ним и их ко мне. Понимаете, если не доверяешь человеку, каши с ним не сваришь. Ведь многие руководители действуют за принципом: я начальник – ты дурак, хотя, по большому счёту, многие подчинённые могут быть не только умнее их, но и выше как профессионалы. Я всегда ценил профессионалов. У нас работает высококвалифицированный медицинский персонал. Среди них – три Заслуженных врача Украины, четыре Заслуженных работника здравоохранения Украины, четыре доктора и два кандидата медицинских наук. Нам есть кем гордится. Подрастают молодые кадры. Я верю в их профессиональное будущее.

– Вы тоже Заслуженный врач Украины. Это почётное звание Вам присвоили в далёком уже 1991 году. А можно поинтересоваться – за что?

– В июне 1986 года одними из первых в Украине, фактически через месяц после аварии на ЧАЭС, коллектив нашей здравницы развернул реабилитационное отделение для лечения больных Чернобыльской АЭС. Мы приняли 134 человека, почти всю смену четвёртого реактора. При поступлении всем поставили диагноз – острое респираторное заболевание, а шести человекам – лучевая болезнь второй степени, в активной форме. В 1991 году мне присвоили почётное звание “Заслуженный врач Украины” за врачебный талант, чуткость, профессионализм при восстановлении здоровья тех, кто боролся за жизнь на Земле.

– В Вашем ведении сейчас санаторий “Дніпро” с лечебно-диагностическим центром, гостиница “Бескид” на 500 человек, несколько пансионатов, ресторан, три 72-квартирных жилых дома, которые Вы построили для работников, охотничье хозяйство  28 тысяч гектаров земель, хлебозавод, который выпускаето в сутки 6-7 тонн хлеба, ферма, мясоперерабатывающий цех… Как удаётся управлять таким огромным организмом?

– А управлять им и не надо. Механизм запущен, люди работают, каждый на своём месте и знает, что делать. Моя задача – выявлять узкие места, вовремя что-то поменять, чтобы не было сбоев. У меня хорошие помощники, которые выросли в управленцев, я их учил и сам у них учился, так что у нас полное взаимопонимание. И второй важный момент. Нужно уметь от чего-то отказываться, если видишь, что оно мешает общему делу, а также вовремя внедрять что-то новое. Не раньше, не позже, а вовремя. Иначе тебя обгонят и оставят далеко позади. В условиях конкуренции это дело жизни и смерти – если хотите, в буквальном понимании этих слов.

– А что для вас бизнес? Это средство заработка, желание что-то доказать себе и окружающим, возможность проявить какие-то личные качества, азарт?..

– Наверное, всё вместе. Но деньги ради денег меня не интересуют. Если ими умело распорядиться, можно выйти на качественно новый уровень. И, главное, конечно, всегда стремился к тому, чтобы улучшить жизнь людей. Не всегда это удавалось, ибо жизнь вносила свои коррективы, но планку ставил высокую. Бизнес, как я понимаю, – это наука жизни. Главное, не подчинять свою жизнь бизнесу, а заставить бизнес работать на тебя и людей. И вот когда он становится частью твоей жизни, но при этом ты не чувствуешь зависимости от него, можно сказать, что жизнь удалась. Ты делаешь не просто то, что тебе нравится, а живёшь так, как ты хочешь. С другой стороны, бизнес требует постоянного к себе внимания. Чуть-чуть расслабишься – и уже скатился вниз. Карабкаешься снова вверх, но определённые позиции уже утратил. Не дать бизнесу овладеть тобой, но всегда быть в форме, чтобы жизнь была яркой и увлекательной.

– Вы заведуете кафедрой курортного менеджмента, которая впервые была открыта на базе санаторно-гостиничного комплекса “Дніпро-Бескид”, учите студентов Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко премудростям организации курортного сервиса. А студенты вас чему-то учат?

– Народная мудрость гласит: век живи – век учись. Я всю жизнь учился и продолжаю это делать сейчас. И когда сам начал учить других, понял, что надо ещё больше учиться. Нельзя отставать от времени. Что касается студентов, то у них есть чему поучиться. У них критический взгляд на жизнь. Они не принимают чего-то нового, пока сами не убедятся в том, что оно действительно хорошее и подходит им. У нас же как бывает? Преподаватель прожил жизнь, у него большой опыт – а студенты не воспринимают то, что им говорят. У них нет багажа прошлого, они устремлены в будущее. И это будущее им надо не только преподнести, но и убедить, что именно этим путём надо идти. Делать это надо осторожно, не навязывать свою точку зрению. Знаете, сколько у студентов креативных идей? Никогда сам бы не додумался! Откуда это у них берётся? Ответ очевиден: молодость. За молодыми – будущее. Поэтому я  исхожу из принципа: молодёжь всегда права. Она может ошибаться. То есть мы думаем, исходя из своего опыта, что она ошибается. Но если ей принадлежит будущее, то надо дать молодёжи шанс это будущее построить, а не лепить наше понимание, как это должно быть. Люблю общаться с молодёжью. Всегда узнаю что-то новое. Вспоминаю себя, молодого, поэтому терпелив к юношескому максимализму. По большему счёту, он во мне и сейчас не умер.

– Вы врач и учёный, руководитель, хозяйственник, бизнесмен, депутат… В какой ипостаси Вы чувствуете себя комфортнее всего сегодня?

– Во всех. Это моя многообразная жизнь. Если бы занимался чет-то одним, было бы скучно. А так разные ипостаси не дают мне возможности расслабляться. То научная идея приходит, то нужно решить какой-то хозяйственный вопрос, то людям помочь, то в раде выступить, чтобы проблема сдвинулась с мёртвой точки. Одним словом, скучать некогда. Жалею, что в сутках лишь двадцать четыре часа, не успеваю всего сделать. А хотелось бы.

– У Вас две взрослые дочери, две маленькие дочки-двойняшки, внуки… Как за всеми делами находите время для семьи?

– Это тоже частица моей жизни, причём одна из самых важных. Конечно, хотелось бы уделять родным и близким больше времени, но не всегда получается. Горжусь моими старшими дочерьми. Людмила в 37 лет защитила докторскую диссертацию и получила звание Заслуженного работника здравоохранения, а Надя в прошлом году стала кандидатом медицинских наук. Часто приходишь домой усталый, измочаленный, выжатый, как лимон, – а в семейной обстановке откуда ни возьмись появляются силы. Отдыхаешь не только телом, но и душой. Люди делают большую ошибку, когда занимаются работой и жертвуют ею ради семьи. Практика показывает, что и в работе не добиваются успеха, и в семье у них не всё хорошо. Поэтому нельзя семью отделять от работы. Это две составляющие нашей жизни. Сейчас я завидую тем, кто имел возможность больше времени уделять семье. У меня, к сожалению, такой возможности не было. Это утраченные годы общения с родными и близкими. А роскошь человеческого общения – самое главное в нашей жизни.

– Вы верите в любовь?

– Я верю в Бога. Я по-христиански люблю людей и то, что в украинском языке имеет второе значение слова “любовь”, – кохаю.

Шановні гості!
Незважаючи на загальну ситуацію з коронавірусом в Україні, курорт Трускавець та СГК “Дніпро-Бескид” зокрема, працюють в штатному режимі. Ми стали першим санаторієм у Трускавці десь весь персонал пройшов всі етапи вакцинування, також дотримуються всі необхідні норми безпеки.

Чому варто вибрати СГК “Дніпро-Бескид” саме зараз?
 
  • Весь персонал санаторію пройшов вакцинацію
  • Тільки у нас доступна унікальна Нафтуся з помірецького джерела, яка має в 10 разів більшу концентрацію органічних речовин, що сприяє більш ефективному оздоровленню та зміцненню імунітету людини.
  • Тільки у нас оздоровлення проходить з використанням унікальних мінеральних сірководневих ванн з джерела №123
  • В СГК “Дніпро-Бескид” одна з найбільших лікувально-діагностичних баз Трускавця
  • Прийом мінеральних вод відбувається в першому в Європі бюветі з системою безконтактного доступу. 
  • Весь медичний персонал санаторію має вищу кваліфікацію і у нас працює найбільше докторів та кандидатів наук серед санаторіїв Трускавця. 
 Не зволікайте, почніть піклуватись про зміцнення власного здоров’я сьогодні. 
Poprzedni
Następny